سفر به سوریه (قسمت اول:کشورترکیه)

 

سفر به سوریه (قسمت اول:کشورترکیه)

اتوبوس بسمت سوریه بحرکت درآمد.چون از راه زمینی بسمت سوریه می رفتیم

مجبور بودیم از کشور ترکیه عبور کنیم.

کشور ترکیه،کشوری که لائیک آن را ویرانه ای ساخته.

جای مهم ترکیه که در آن توقف داشتیم شهری بود(اسم شهر را فراموش نمودم)که این

مکانها را داشت:1-متولدگاه حضرت ابراهیم(ع)

2-جایگاه پرتاب حضرت ابراهیم درآتش

3-جایگاه سردشدن آتش بر حضرت ابراهیم

*در متولدگاه حضرت ابراهیم که کنارآن یک مسجد بنا نموده بودند یک شیرآب بود که هرکس

جرعه ای ازآن می نوشید.مسجد یاد شده مسجدی بود که تسنن نمی گذاشتند شیعه در آنجا باشد(یا نماز بخواند).

*جایگاه پرتاب حضرت درآتش قصر سنگی بزرگی در کوه بود که احتمالا همان قصر نمرود بوده.

*جایگاه سرد شدن آتش بر روی حضرت جایی بود که امروزه برکه ایست پراز ماهی سیاه که در سخنان راویان آمده که این ماهیان همان زغالهای آتش هستند .

 

/ 0 نظر / 9 بازدید